Friday 4 April 2014

ಎಸ್. ಎಂ. ಮುತ್ತಯ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿವಿವರ
CURRICULAM  VITAE
01
Name
Dr.S.M.MUTHAIAH
02
Father’s/Husband’s Name
MUTHAIAH
03
Date of Birth
12.12.1975
04
Palce of Birth
Nalagethanahatty
05
Languages Known
Kannada, English, Telugu
06
Office Address
Assistant. Professor
Dept. of  Kannada
Sahyadri Science College (Auto)
SHIMOGA- 577 203
07
Permanent Address
Nalagethanahatty-post
Challakere-Tq,Chitradurga-Dist
Pin-577 536
M : 94486 40114
08
Education Qualification
M.A.in  Kannada, 1999 , Kuvempu
Ph.D in  Kannada, 2004 , Kuvempu
09
Additional Qualification
NET/JRF in Kannada, 1999,UGC
DIOM Computer Training
10
Teaching Experience
07 years
11
Orientation and Refresher course
Orientation course- 21.06.2011 to18.07.2011, UGC -ASC, Karnatak University, Dharvad
Refrsher Course -  07.09.2012 to 27.09.2012
UGC- ASC, Mysore University, Mysore
12
Seminar/Workshops/Conferencees
Attended
Inter National : 01     National : 08
              State : 20     Regional : 15         = 44
13
Paper  presented
Inter National : 01     National : 03
              State : 11     Regional : 03         = 18
14
As a Resource person
26  Special Lecturers Delivered 
15
Books Published
09 Books
16
Academic Activates other then teaching
BOE  : 2010 – Still, SSC, Shimoga
BOS : 2009 - Still, SSC, Shimoga
17
Research
Activities/Projects/Progames
Projects : 02
UGC Minor Project, 1,05,000=00
KJU  Minor Project, 1,00,000=00
18
Details of Research Scholars
Phd-07                On Going

                                                                                   
(Dr.S.M.Muthaiah)

ªÀåQÛ«ªÀgÀ
01.   ºÉ¸ÀgÀÄ                :      qÁ.J¸ï.JA.ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå

02.    vÀAzÉ                 :      ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå

03.    d£Àä ¢£À              :      12.12.1975

04.    d£Àä¸ÀܼÀ               :      £À®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ

05.    eÁw                 :      ST (£ÁAiÀÄPÀ)

06.    zsÀªÀÄð                :      »AzÀÆ

07.    gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉ            :      ¨sÁgÀwÃAiÀÄ

08.    ¸ÀzÀåzÀ «¼Á¸À          :      ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
                                  PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ
                                  ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸ÁéAiÀÄvÀÛ)
                                  ²ªÀªÉÆUÀÎ- 577 203
                                  ¸ÀA.zÀÆ.-94486 40114
                                  smmuthaiah@gmail.com

09.    SÁAiÀÄA «¼Á¸À        :      £À®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ- CAZÉ
                                  ZÀ¼ÀîPÉgÉ-vÁ®ÆèPÀÄ, avÀæzÀÄUÀð- f¯Éè
                                  PÀ£ÁðlPÀ- 577 536

10.    «zÁåºÀðvÉ               :        JA.J.,¦JZï.r.
(vÀgÀUÀw-¥ÀzÀ«-«µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ- ªÀµÀð-¥sÀ°vÁA±À- µÀgÁ-¸ÀA¸ÉÜ)

  1. J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹; PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï, »A¢, ¸ÀªÀiÁd, UÀtÂvÀ, «eÁÕ£À; 1992; vÀÈwÃAiÀÄ; 44.40; ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É; £À®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ
  2. ¦.AiÀÄÄ.¹; PÀ£ÀßqÀ, EAVèµï EwºÁ¸À, CxÀð±Á¸ÀÛç, gÁdå±Á¸ÀÛç, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç; 1994; ¥ÀæxÀªÀÄ; 62.00 ; ªÀiÁ®w ¦AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdÄ; dUÀ¼ÀÆgÀÄ
  3. ©.J; PÀ£ÀßqÀ,EwºÁ¸À,¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç;1997;64.00 ; 9£Éà gÁåAPï; PÀĪÉA¥ÀÄ«±Àé«zÁ央AiÀÄ
  4. JA.J (PÀ£ÀßqÀ ); 1999; 67.52; JgÀqÀ£Éà gÁåAPï; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ
  5. J£ï.E.n(eÉ.Dgï.J¥sï); PÀ£ÀßqÀ; 1999;AiÀÄÄf¹; £ÀªÀzɺÀ°
  6. r.L.N.JA(DgÀÄwAUÀ¼ÀÄ);EAVèµï,PÀ£ÀßqÀ;2001;78.00;PÁªÀåPÀA¥ÀÆålgï¸ÉAlgï; ±ÀAPÀgÀWÀlÖ
  7. ¦JZï.r.;PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÈwPÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ;2004; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ

11.    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£Á£ÀĨsÀªÀ
C.    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É :
   1.                  19.04.2000 ¢AzÀ 31-12-2003 gÀ ªÀgÉUÉ, ¦JZï.r., ¸ÀÀA±ÉÆÃzsÀ£É
PÀ£ÀßqÀ¨sÁgÀw;PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ; AiÀÄÄf¹ JRF ¥sɯÉÆö¥sï
D.    ¨ÉÆÃzsÀ£É  :
  1. 12.07.2004 jAzÀ  30.09.2004 gÀ ªÀgÉUÉ
Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀ; ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ; ²ªÀªÉÆUÀÎ

     2.     01.10.2004 jAzÀ 31.03.2007 gÀ ªÀgÉUÉ
       J¥sï.L.¦ §zÀ° G¥À£Áå¸ÀPÀ;¸ÀºÁå¢æ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ; ²ªÀªÉÆUÀÎ

     3.     05.07.2007 jAzÀ    
   Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀ; ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸ÁéAiÀÄvÀÛ); ²ªÀªÉÆUÀÎ

     4.     24.09.2009 jAzÀ 22.01.2010 gÀ ªÀgÉUÉ
      SÁAiÀÄA PÀ£ÀßqÀ G¥À£Áå¸ÀPÀ, ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ«-¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ,LªÀÄAUÀ¼À, avÀæzÀÄUÀð-f¯Éè

     5.     23.01.2010 jAzÀ
      ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸ÁéAiÀÄvÀÛ),²ªÀªÉÆUÀÎ

12.    ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ,¸Àétð¥ÀzÀPÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ
1. ¥Àæw¨sÁ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ; ©.J.CwºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ; JZ簾¹; ZÀ¼ÀîPÉgÉ; 1997

2. J¸ï.«.¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¨sÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ; JA.J Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ; PÀ£ÁðlPÀ¸ÀAWÀ; ²ªÀªÉÆUÀÎ;1998

3. 9£Éà gÁåAPï ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ; ©J Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ;PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ; 1999

4. ¥Àæw¨sÁ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ; JA.J Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ; CT®¨sÁgÀwAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸ÀAWÀ; avÀæzÀÄUÀð;1999

5. 2£Éà gÁåAPï ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ; JA.J Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ;PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ; 1999

6. ºÁgÀß½î PÉ ªÀÄAd¥Àà ¸Àétð ¥ÀzÀPÀ; JA.J (eÁ£À¥ÀzÀ LaÒPÀ) Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ ; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ ; 1999

7. ¥ÉÆæ. C£ÀAvÀ£ÁgÁAiÀÄt £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À; JA.J(eÁ£À¥ÀzÀ LaÒPÀ) Cw ºÉZÀÄÑ CAPÀUÀ½PÉ; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ;1999

8 . ¥Àæw¨sÁ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ; PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï; PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¦JZï.r; 2004
    
1.      ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À, «ZÁgÀ¸ÀAQgÀt
(²©gÀ/¸ÀªÉÄäüÀ£À/PÀªÀÄäl;¢£ÁAPÀ;¸ÀܼÀ;¸ÀAWÀn¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ)
       
1.    ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ d£À¥ÀzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À; 2000 ¥sɧæªÀj 7-8; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ; ¥sÁ¹¯ïì; wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA

2.    PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ;2004 r¸ÉA§gï17-18; ²ªÀªÉÆUÀÎ;PÀĪÉA¥ÀÄ.«.« PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÉâPÉ

3.    Poetry and Socity ;gÁ¶ÖÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt; 2005 d£ÀªÀj17;PÀĪÉA¥ÀÄ«.«.; EAVèµï «¨sÁUÀ PÀĪÉA¥ÀÄ«.«.

4.    PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ LaÒPÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À; ¨ÉÆzsÀ£ÉAiÀÄ ºÉƸÀ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ;2006 ªÀiÁZïð-14; JZï.¦.¦.¹. ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ; ZÀ¼ÀîPÉgÉ

5.    ¸Á»vÀå-¸ÀªÀiÁd-G£ÀßvÀ ²PÀët;2007 K¦æ¯ï2-3;PÀÄ¥Àà½î; PÀĪÉA¥ÀÄ«.« PÁ¯ÉÃdÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÉâPÉÀ.

6.    ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå; 2008 ªÀiÁZïð 15; ¸À«PÁ²;¤Ã£Á¸ÀA; ²ªÀªÉÆUÀÎ

7.    ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸À«Ää±Àæ ¸ÀPÁðgÀ-gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt; 2008 ªÀiÁZïð-27; ¸ÀPÀPÁ²

8.    £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÀ£ÀßqÀ;2008 K¦æ¯ï-4-5; PÀÄ««PÀªÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀPÁ²; ²ªÀªÉÆUÀÎ

9.    £ÉÆêÀiï ZÁªÀÄ¹Ì aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ,2008 DUÀ¸ïÖ 11, PÀĪÉA¥ÀÄ «.«  PÁ¯ÉÃdÄ PÀ£ÀßqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÉâPÉÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ£ÉºÀgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ

10. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉð,2005 ¸É¥ÀÖA§gï 9-10, r«J¸ï PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå   PÁ¯ÉÃdÄ,²ªÀªÉÆUÀÎ

11. The Recent Global Recession and its Impact on Emerging Indian Economy, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt,3£Éà K¦æ¯ï 2009, ¸ÀºÁå¢æ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ

12. Impact of Litrature on Global Peace, «ZÁgÀ¸ÀAQgÀt, 16£Éà K¦æ¯ï 2009,¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

13. PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå«ÄêÀiÁA¸É PÀlÄÖªÀ §UÉ, «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt,2009 DUÀ¸ïÖ 21,22,PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ, ¸ÀºÁå¢æ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ,²ªÀªÉÆUÀÎ

14. Electronic Media and Reading Habits, ªÀiÁZïð-18,2010,¨sÁµÁ CzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÉâPÉ,¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé),²ªÀªÉÆUÀÎ

15. ¥ÀoÀå ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è CAvÀgï ¥ÀpåÃAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ,AiÀÄÄf¹ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt,¸ÀPÁðj PÀ¯ÁPÁ¯ÉÃdÄ,avÀæzÀÄUÀð,18.09.2010

16.  ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, AiÀÄÄf¹ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt,¸ÀºÁå¢æ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ,²ªÀªÉÆUÀÎ, 20,21, CPÉÆÖçgï-2010
17.  eÉÊ£À ¸Á»vÀå : «©ü£Àß ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ±ÀÄævÀĸÀAªÀzsÀð£À PÉÃAzÀæ,«ÄÃgÀvï,GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ
      ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀw, PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ,±ÀAPÀgÀWÀlÖ, 21,22,23 CPÉÆÖçgï-2010

18. §ºÀĨsÁ¶PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët : ºÉƸÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, AiÀÄÄf¹ ¥ÁæAiÉÆÃfvÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼ÀÀÀ gÁµÀÖçªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, ¸ÀºÁå¢æ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ,²ªÀªÉÆUÀÎ, 27,28 CPÉÆÖçgï 2010

19.  Relevance of Tagor,Iqbal and Kabir Das Today,One day state level Seminar 21.03.2011,Shimoga, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

20.  ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, 26.03.2011,²ªÀªÉÆUÀÎ,PÀ£ÁðlPÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ,¸À«PÁ²

21. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥ÀƪÀð PÀ£ÀßqÀ «ªÀıÉðAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ,gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, K¦æ¯ï 27,2011 PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀw, PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ室®AiÀÄ,±ÀAPÀgÀWÀlÖ

22.  ºÀA¥À£Á ¸Á»vÀå «ZÁgÀ¸ÀAQgÀt, ¸É¥ÀÖA§gï 30, 2011, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ¨sÁgÀw,PÀĪÉA¥ÀÄ«.« ¸ÀAªÁzÀPÀgÁV ¨sÁV

23.  Trauma Literature : Words  and Wounds, 29th March 2012, Sahyadri Science College, Shimoga

24.  Significations of English in the context of Post modernity,  JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, 12, 13 d£ÀªÀj 2013, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

25.  PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåUÀ¼ÀÄ : ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ ºÁUÀÆ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ, 2 ¥sɧæªÀj 2014 ªÁt¸ÀPÀÌgÉ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ,»jAiÀÄÆgÀÄ

26.  ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ, 4 ¥sɧæªÀj 2014, ¸À«PÁ² ºÁUÀÆ PÁ¸ÀA¸ÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ

14.    ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ  PÀªÀÄäl- ²©gÀUÀ¼ÀÄ
      (²©gÀ/PÀªÀÄäl;¢£ÁAPÀ;¸ÀܼÀ;¸ÀAWÀn¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜ)

         C. MAzÀÄ ªÁgÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¢£ÀUÀ¼À ²©gÀUÀ¼ÀÄ

1.    eÁ£À¥ÀzÀ PÁAiÀÄðUÁgÀ-1;2001 ¥sɧæªÀj 18-ªÀiÁZïð 3;ªÉÄʸÀÆgÀÄ; ¥sÁ¹¯ïì

2.    eÁ£À¥ÀzÀ PÁAiÀÄðUÁgÀ-2;2001 ªÉÄÃ20-26; GqÀĦ ; ¥sÁ¹¯ïì

3.    eÁ£À¥ÀzÀ PÁAiÀÄðUÁgÀ-3;2002 dįÉÊ1-10; zsÁgÀªÁqÀ; ¥sÁ¹¯ïì

 E. ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¢£ÀUÀ¼À ²©gÀUÀ¼ÀÄ

4.    eÁ£À¥ÀzÀ C©ügÀÄa ²©gÀ; 1999 CPÉÆÖçgï8-11; wÃxÀðºÀ½î; Dgï.Dgï.¹; GqÀĦ

5.    eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ²©gÀ;2000 ¸É¥ÀÖA§gï 22-26; ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ; Dgï.Dgï.¹; GqÀĦ
6.    ¸ÁªÀiÁfPÀ£ÁåAiÀÄ PÁAiÀÄðUÁgÀ;2003 ¸É¥ÀÖA§gï19-22;PÀ£ÀßqÀ«.«.¯ÉÆûAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À¦ÃoÀ;  PÀ£ÀßqÀ«.«;ºÀA¦

7.    DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ ²©gÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀ,2009 ¸É¥ÀÖA§gï 9,10 ªÀÄvÀÄÛ 11,PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ºÀA¦

8.    CgÀtå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À eÁ£À¥ÀzÀ, ¸Áå¥ïAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðUÁgÀ, §ÄqÀPÀlÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ,ºÀA¦ 21,22,23 d£ÀªÀj 2011

9.    «ªÀıÁð PÀªÀÄäl, 14.10.2011 jAzÀ 18.10.2011, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,          PÀĪÉA¥ÀÄ «.«.

10. PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ, 22.02.2012 jAzÀ 25.02.2012, PÀĪÉA¥ÀÄ «.«. ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ,  CIIL –NTM , ªÉÄʸÀÆgÀÄ.

11. §qÀPÀlÄÖ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£À- PÀªÀÄäl, 2014 ¥sɧæªÀj 20,21,22,23,24, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ ºÁUÀÆ rÃqï ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
12.  
F . MAzÀÄ CxÀªÁ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ²©gÀUÀ¼ÀÄ
13. r.Dgï. £ÁUÀgÁd CzsÀåAiÀÄ£À ²©gÀ;1999 d£ÀªÀj 3;J¯ï.© PÁ¯ÉÃdÄ; ¸ÁUÀgÀ

14. ¸ÀA¸ÀÌøw ²©gÀ;2001 ¥sɧæªÀj 13-14;²ªÀªÉÆUÀÎ; PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀ; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

15. SIM PÁAiÀiÁðUÁgÀ;2006¸É¥ÀÖA§gï18-20;zÀÆgÀ²PÀët¥ÀjµÀvï;PÀĪÉA¥ÀÄ.«.«

16.  PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ²©gÀ; 2008 dÆ£ï- 21-22, PÀĪÉA¥ÀÄ.«.«.; PÀ£ÀßqÀ
    ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

17.  fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ PÁAiÀÄðUÁgÀ;2008 ¥sɧæªÀj-28; ¸À«PÁ²; PÀ£ÁðlPÀ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄAqÀ½; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

18. ºÀ¢ºÀjAiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¸É¤ìmÉÊeÉõÀ£ï PÁAiÀiÁðUÁgÀ,¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ,»jAiÀÄÆgÀÄ, 07.12.2009

19.  Ugc  Sponsored  State Level Seminor-Cum-Workshop On Review Of Curriculum  In Autonomous  Colleges, 24 £Éà ¥sɧæªÀj 2011,¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

20.  One day Training Programme on Research Methodology, 17 th March 2011,sahyadri Arts and Science College,Shimoga

21. gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉ CªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÀªÀÄäl,18.03.2011 PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ,²ªÀªÉÆUÀÎ

22.  Web Designing, Short- term Course ,23.03.2011, Shimoga , Sahydri Arts College, shimoga
23.  Self Instructional Material(SIM), Two Days WorkShop,23rd  to 24th  April 2011,DDE, Kuvempu University and DEC Of   IGNOU

24.  Improving Teaching Methodology, MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ,CPÉÆÖçgï-7, 2011, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

25.     Faculty Development Program , 16th  ¥sɧæªÀj 2013, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, L & D , Business Value Addition, Bangalore
15.    ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄAqÀ£É
1.  ±ÀgÀt ZÀ¼ÀªÀ½AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÀiËTPÀ EwºÁ¸À; ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À; 08-02-2000; PÀĪÉA¥ÀÄ «.«.

2.  ©¢gÀÄ §zÀÄPÀÄ; ¥Á¹¯ïì ¸ÀgÀt ²©gÀ; 03-05-2002; zsÁgÀªÁqÀ

3.  PÁ½AUÀgÁAiÀÄ£À ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É; ºÀvÀÛ£Éà CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À;27-12-2002; PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ; ºÀA¦

4.  ¸ÁªÀiÁfPÀ£ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt; ¸ÀªÀiÁfPÀ£ÁåAiÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀ;21-09-2003; PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ; ºÀA¦

5.  ¸ÀªÀzÀwÛ J®èªÀÄä: ªÀÄ»¼Á ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ; gÁdåªÀÄlÖzÀ ZËrPÉ ªÉÄüÀ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt;15-10-2003; ¸ÀªÀzÀwÛ

6. C®QëvÀ d£À¥ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ÃgÀgÀÄ; d£À¥ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ÃgÀgÀÄ;2006,CPÉÆÖçgï 5; CA¨ÉÃqÀÌgï CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ

7   §ÄqÀPÀlÄÖ £É¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃqÀgÀÄ; PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÉÃqÀ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ:ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw;2007 DUÀ¸ïÖ 16-17; PÀÆrèV; PÀ£ÀßqÀ «,«. ºÀA¦

8.  avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ;PÀ£ÁðlPÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À «¸ÀÛøvÀ CzsÀåAiÀÄ£À;2007 ªÀiÁZïð; PÀ£ÀßqÀ«.«.;ºÀA¦

9. Higher Education And Kannada Language Curriculum , Teachers Empowerment and  Institutionalized Effectiveness  (International Seminor cum Annual conference) All India Association for educational Research  and MMFGC,Chitradurga, 3rd November 2011, CHITRADURGA

10. avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À°è£À ©ÃeÉÆÃvÀàwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À-7, 15.09.2011 jAzÀ 17.09.2011 gÀ ªÀgÉUÉ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ,UÀĮħUÁð, ¸ÀézÉò DAzÉÆî£À (PÀ£ÁðlPÀ), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

11. Indigenous Knowledge of Rain in the Myasa Beda Tribe, 19th All India Annual Conference  of FOSSILS,  16-18 March 2012, ¥ÁArZÉÃj, PILC and FOSSILS
12. §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ  ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët , State, Society and Development Dilemma, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛç  ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «¨sÁUÀ , 10-11 K¦æ¯ï 2012; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ±ÀAPÀgÀWÀlÖ

13. d£À¥ÀzÀ «ÃgÀgÀ PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆúÀ£À vÀgÀAUÀtÂ, 31.10.2012, PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, ¸ÀAvÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

14.  DzsÀĤPÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ ¸ÁzsÀåvÉ, 2,3 ªÀiÁZïð 2013, CAvÀgÀ PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ¼À ¸Á»vÀå     ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀªÉÄäüÀ£À, ¸ÀºÁå¢æ PÁ¯ÉÃdÄ,  f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, ²ªÀªÉÆUÀÎ

15. Political Representation  Of  Nomadic Tribes In Karnataka   09 April 2013, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT OF BACKWARD CLASSES- ISSUES AND CHALLENGES, Shimoga, Dept. Of Sociology, Sahyadri Arts and Commerce College,Shimoga

16. Multi Dimensions Of the Charaga Tradition , 20th All India Annual Conference  of FOSSILS,  6-8 June 2013, Coimbatore , Dept. of Tamil, Bharathiar University, coimbatore  and FOSSILS

17. d£À¥ÀzÀgÀ zÉʪÀ PÀ®à£É,  9£Éà PÀ£ÀßqÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À, 15.09.2013jAzÀ 17.09.2013 gÀ ªÀgÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, ¸ÀézÉò «eÁÕ£À DAzÉÆî£À (PÀ£ÁðlPÀ), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

18. eÁ£À¥ÀzÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ: ZÀjvÉæAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ,  9£Éà PÀ£ÀßqÀ «eÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À, 15.09.2013jAzÀ   17.09.2013 gÀ ªÀgÉUÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ, ¸ÀézÉò «eÁÕ£À DAzÉÆî£À (PÀ£ÁðlPÀ), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

19. avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ ¢£ÀzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ¸ÀAQgÀt, 22.10.2013, ºÉZï.¦.¦.¹ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ, §ÄqÀPÀlÄÖ ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ

20. PÁqÀÄUÉÆ®ègÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, PÁqÀÄUÉÆ®è d£ÁAUÀzÀ gÁdåªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt, 2013 r¸ÉA§gï 16,17, avÀæzÀÄUÀð, r.zÉêÀgÁd CgÀ¸ÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

21. ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ,

22. UÀr£ÁqÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå, 4£Éà UÀr£ÁqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À, 15,16 ¥sɧæªÀj 2014, gÁAiÀÄzÀÄUÀð, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï DAzÀæ UÀr£ÁqÀ WÀlPÀ

23. D¢ªÁ¹UÀ¼À ¥À±ÀÄ¥Á®£É : ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ºÀPÀÄÌ , §qÀPÀlÄÖ PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£À- PÀªÀÄäl, 2014 ¥sɧæªÀj 20,21,22,23,24, ºÀÄt¸ÀÆgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, ºÀA¦ ºÁUÀÆ rÃqï ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

16.    «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ
1.    PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁUÀwÃPÀgÀt;21.11.2004;PÀ£ÀßqÀAiÀÄĪÀPÀ¸ÀAWÀÀ, PÀ®ÄèPÉÆ¥Àà
2.    UÉÆÃPÁPï,¸Á»vÁågÁzsÀ£É, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, ªÀ¤vÀ r.JqïPÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ,22.08.2009

3.    ºÁrgÉà gÁUÀUÀ¼À vÀÆVgÉ ¢Ã¥ÀUÀ¼À, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøwE¯ÁSÉ, avÀæzÀÄUÀð,¸À.¥À.¥ÀÆ.PÁ.LªÀÄAUÀ®,8.11.2009  
  
4.    gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¨sÁµÀt,¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀðPÁ¯ÉÃdÄ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ, 29.11.2009

5.    DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ ²©gÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃw,PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ºÁUÀÆ DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw¸ÀA¸ÉÜ, avÀæzÀÄUÀð, 19.01.2010

6.    PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ £ÀÄr ¸ÀA¸ÀÌøw, J£ïJ¸ïJ¸ï ²©gÀ,¹zÁÞ¥ÀÄgÀ,PÉÆÃmɨÉÆÃgÀªÀÄä ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉðPÁ¯ÉÃdÄ,ZÀ¼ÀîPÉgÉ 03.02,2010

7.    ²PÀët ºÁUÀÆ §zÀÄPÀÄ, ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁµÀt,¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀðPÁ¯ÉÃdÄ, LªÀÄAUÀ¼À, avÀæzÀÄUÀð-f¯Éè 21.02.2010

8.    r«f PÁªÀåzÀ±Àð£À, zÀwÛ G¥À£Áå¸À, PÀ.¸Á.¥À, ºÁUÀÆ ªÉÄÊwæ ©Jqï PÁ¯ÉÃdÄ ²ªÀªÉÆUÀÎ 23.03.2010

9.    ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ, «±ÉõÀG¥À£Áå¸À, JZï.¦.¦.¹.¥Àæ.zÀ.PÁ¯ÉÃdÄ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ, 01.04.2010

10. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ eÁAiÀĪÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ, DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ ²©gÀ, DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ,²ªÀªÉÆUÀÎ, 23.04.2010

11. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ eÁAiÀĪÀiÁ£À, DqÀ½vÀ PÀ£ÀßqÀ ²©gÀ, DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ,²ªÀªÉÆUÀÎ, 16.07.2010
12. ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ PÁAiÀÄPÀvÀvÀé , ±ÁæªÀtaAvÀ£À-10, ¨ÉQÌ£ÀPÀ®äoÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, 31.08.2010
13. ¸ÀºÀ¥ÀoÀåZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄPÀvÀé, ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ, J®èzÀPÉgÉ, 20.09.2010
14. ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äQ dAiÀÄAw ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, vÁ®ÆPÀÄ DqÀ½vÀ,¸ÁUÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 22.10.10
15. UÁA¢üÃf : ±ÀæªÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É , ¸ÀºÁå¢æ PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå PÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, ¢£ÁAPÀ : 02.10.11
16.  ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʲµÀÖvÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðPÁ¯ÉÃdÄ, »gÉPÉÀgÀÆgÀÄ, ºÁªÉÃj f¯Éè, ¢£ÁAPÀ : 08.10.2011

17.  ²æà ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äQ dAiÀÄAw ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ,vÁ®ÆPÀÄ DqÀ½vÀ, vÀjÃPÉgÉ ¢£ÁAPÀ : 11.10.11
18. PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, CjªÀÅ «¸ÀÛgÀt G¥À£Áå¸À, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, PÀÄ««, f¯Áè ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, ²ªÀªÉÆUÀÎ, ¢£ÁAPÀ : 20.11.2011

19.  zÀ°vÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À, avÀæzÀÄUÀð f¯Áè zÀ°vÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, avÀæzÀÄUÀð,15.01.2012

20.  «zÁåyðUÀ¼À°ègÀÄ CAvÀUÀðvÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ,¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ, ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ, PÀÄA¹,18.01.2012

21. ¸ÀAPÁæAw £ÁlPÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, ²PÁj¥ÀÄgÀ, 12.03.12
22.  «±Àé¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÁPÀ« PÁ½zÁ¸À, PÁ½zÁ¸À ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ, ²ªÀªÉÆUÀÎ,30.09.2012
23.  ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀªÀ½UÉ ²PÁj¥ÀÄgÀzÀ PÉÆqÀÄUÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, ²PÁj¥ÀÄgÀ, 07.10.2012
24.  ªÀĺÀ¶ðªÁ°äQ AiÀÄ fêÀ£À : PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ, ªÁ°äÃQ dAiÀÄAw, ²PÁj¥ÀÄgÀ, 05.11.2012
25.  fêÀ£ÀzÀ AiÀıÀ¹é ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ, J£ï.J¸ï.J¸ï.²©gÀ, ºÁgÉÆèɣÀªÀ½î, 05.02.2013
26.  eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ , ¨sÁ¥ÀÆf ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄ, ZÀ¼ÀîPÉgÉ, 07.02.1013
27.  zÁ¸ÉÆúÀ, ±ÁæªÀtaAvÀ£À, ¨ÉQÌ£ÀPÀ®äoÀ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, 23.08.2013
28.  ªÀĺÀ¶ð ªÁ°äÃQ fêÀ£À ªÀÈvÁÛAvÀ : PÉ®ªÀÅ ¸ÀAzÉúÀUÀ¼ÀÄ, ªÁ°äÃQ dAiÀÄAw,»jAiÀÄÆgÀÄ, 18.10.2013
29.  CA¨ÉÃqÀÌgï «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĪÀd£ÀvÉ, zÀ°vÀ «zÁåyð MPÀÆÌl, ²PÁj¥ÀÄgÀ , 12.12.2013
                                                                     
17.    ¥ÀæPÀnvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ
(¯ÉÃR£À-¥ÀwæPÉ-¥ÀæPÀnvÀ ¢£ÁAPÀ/ªÀµÀð)

1.    PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ £ÀÄr-UÀÄr;vÀgÀ¼À¨Á¼ÀÄ ¸ÀägÀt¸ÀAaPÉ;¥sɧæªÀj-2000

2.    ¥ÀæwQæAiÉÄ: £ÀªÀÄä ¥ÀÄlÖ dUÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ; ¸ÀAPÀæªÀÄt; K¦æ¯ï-ªÉÄÃ-2000

3.    d£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è PÀĪÀiÁgÀgÁªÀÄ; ªÁ°äÃQ PÀ£ÁðlPÀ;ªÉÄÃ-2000

4.  ¸ÀA«zsÁ£À ¥ÀgÁªÀıÉðAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ; ªÁ°äÃQ PÀ£ÁðlPÀ;dÆ£ï-2000

5.  ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ªÀåAUÀåzÀ°è: MAzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ; ªÁ°äÃQ PÀ£ÁðlPÀ;dįÉÊ-2000

6.  eÁ£À¥ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ;¥ÀæeÁªÁtÂ;20-08-2000

7.  ªÀiÁå¸À¨ÉÃqÀ ¥ÀzÀ ¤µÀàwÛB «ZÁgÀ; ªÁ°äÃQ §AzsÀÄ; £ÀªÉA§gï-2000

8.  ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ¥ÀjPÀ®à£É ºÁUÀÆ ¥Àj¨sÁµÉ;¥ÀæeÁªÁtÂ;09.11.2000

9.  ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À¯ÉÆèAzÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ºÉƸÀzÀȶÖ; ªÁ°äÃQPÀ£ÁðlPÀ;r¸ÉA§gï-2000

10. d£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À Cj«£À CUÀvÀåvÉ; ¥ÀæeÁªÁtÂ;20-0911-2001

11. J£ï.PÉ.ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå £ÀªÀgÀ »ªÀÄzÀ ºÉeÉÓ;UÁA¢üçeÁgï;ªÉÄÃ-2001

12. JwÛ£À Q¯ÁjUÀ¼ÀÄ; ºÀ¼À§gÀeÉÆýUÉ;2001

13. JwÛ£À Q¯Áj ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå(PÀ¯Á«zÀ£À 75 ¥ÀÄlUÀ¼À DvÀäPÀxÉ ¤gÀÆ¥ÀuÉ); ªÀÄ£ÀzÁ¼ÀzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ; PÀ£ÁðlPÀ    eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPÀëUÁ£À CPÁqÉ«Ä;2001

14. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw ¥ÀÄ£Àg浪ÀiÁðt; ¥ÀæeÁªÁtÂ;21-14-2002

15. d£À¦æAiÀÄ ¥À¼ÉAiÀÄĽPÉUÀ½AzÀ «±Àé¥ÀzÀzÀªÀgÉUÉ;ºÉƸÀvÀÄ;ªÉÄà 2002

16.  ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl;d£À¥ÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ;2002

17.  ªÀiËTPÀ ZÀjvÉæ: ZÀjvÉæUÉÆAzÀÄ ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄ;eÁ£À¥ÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ;2002

18. ©¢gÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ; eÁ£À¥ÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ;2003

19.  £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀ ªÀiËTPÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ;ªÁ°äÃQ eÉÆåÃw;2003

20.  C©ü£ÀAiÀÄUÉÆAqÀ DvÀäPÀxÀ£À: §zÀÄPÀÄ §A¢üÃSÁ£É; ¥ÀæeÁªÁtÂ;02-03-2003

21. PÉ.Dgï.°AUÀ¥Àà;vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ-1; PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄPÀëUÁ£À CPÁqÉ«Ä;2003
22.  ªÀiÁå¸À¨ÉÃqÀgÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ; §ÄqÀPÀlÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À-¸ÀA-2;  PÀ£ÀßqÀ «. «. ; 2003

23.  PÁ½AUÀgÁAiÀÄ£À PÁªÀåzÀ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É; eÁ£À¥ÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ;PÀ£ÀßqÀ«.«;2003

24.  ¸ÁªÀiÁfPÀ£ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt; ¸ÀAPÀæªÀÄt; ¸É¥ÀÖA§gï-CPÉÆÖçgï-2003

25.  ªÁ°äÃQ CzsÀåAiÀÄ£À ¦ÃoÀ: ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ; ªÁ°äÃQ PÀ£ÁðlPÀ;ªÀiÁZïð-2005

26.  eÁ£À¥ÀzÀ  ªÀÄvÀÄÛ ²µÀÖUÀ¼À C£ÀĸÀAzsÁ£À;eÁ£À¥ÀzÀ dUÀvÀÄÛ

27.  ºÀA¦ «.«. GzÉÝñÀ FqÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ; ¥ÀæeÁªÁtÂ;21-14-2005

28.  £ÉÊdUÀÄgÀÄ«UÉÆAzÀÄ UÀÄgÀÄvÀgÀ dªÁ¨ÁÝj; ªÁ°äÃQ §AzsÀÄ; dįÉÊ-2005

29.  JgÀqÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ;ºÀ¼À§gÀ eÉÆýUÉ;2005

30.  ®PÀÌ¥ÀàUËqÀgÀ ªÀÄPÀ̼À¸Á»vÀå : MAzÀÄ £ÉÆÃl;§ºÀÄgÀƦ ºÉÆ£ÁßgÀÄUÀ¼ÀºÀ¹gÀĸÀÄVÎ; 2005

31. PÉ.J¸ï. ¤¸Ágï CºÀªÀÄzï CªÀgÀ PÁªÀåzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ;vÉÃd¹é PÀnÖªÀĤ CªÀgÀ C©ü£ÀAzÀ£À    UÀæAxÀ;2006

32.  PÀ£ÁðlPÀzÀ §ÄqÀPÀlÄÖ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ;D¢ªÁ¹ DSÁå£À, (¥ÉÆæ.».a.¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå CªÀgÀ C©ü£ÀAzÀ£À   UÀæAxÀ);(¸ÀA)J.J¸ï.¥Àæ¨sÁPÀgÀ,2007

33.  §ÄqÀPÀlÄÖ £É¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃqÀgÀÄ; §ÄqÀPÀlÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À; PÀ£ÀßqÀ«.«.; 2007

34.  C®QëvÀ d£À¥ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ÃgÀgÀÄ;d£À¥ÀzÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ÃgÀgÀÄ;CA¨ÉÃqÀÌgï CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæ ; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ;2007

35.  aÀvÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ d£À¥ÀzÀPÀ¯Á«zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, a£ÀÆä¯Á¢æ , (avÀæzÀÄUÀðzÀ°è £ÀqÉzÀ 75£Éà PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀägÀt¸ÀAaPÉ) ,PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,2009

36.  ¤UÀÆqsÀ ¸ÀvÀåUÀ¼À ±ÉÆÃzsÀPÀ : ¥ÀÆZÀAvÉÃ, gÁeï mÉʪÀiïì, ¢£ÁAPÀ : 04.04.2009, ²ªÀªÉÆUÀÎ

37.  Kilari Tradition,Trans : Dr.N.T.Bhat, Halabara Joolige Memories in Grndpa’s Stchel,    Ed:Smt.Jayamma Chttimada, 2009,Srusti Publication, Benglore

38.  Helava Tradition,Trans:Dr.N.T.Bhat, Halabara Joolige Memories in Grndpa’s Stchel,                         Ed: Smt. Jayamma Chttimada, 2009,Srusti Publication, Benglore

39.  §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët, eÁÕ£ÀvÀÄAUÁ,2009-10, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£ÀPÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé),²ªÀªÉÆUÀÎ

40.  §gÀºÀUÁgÀgÀ ¨Ë¢ÞPÀ dªÁ¨ÁÝj, ¸ÀAªÉÃzÀ£É, ¸ÀAaPÉ-2, ¸ÀA¥ÀÄl-1 PÀĪÉA¥ÀÄ «.«

41. d£À¥ÀzÀ «eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£À, eÁÕ£ÀvÀÄAUÁ-2010-11, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ (¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

42.  avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ:¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ, §ÄqÀPÀlÄÖ CzsÀåAiÀÄ£À,s¸ÀA¥ÀÄl-06,¸ÀAaPÉ-1, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ºÀA¦ «±Àé«zÁå®AiÀÄ,2013

43.  ¥ÀÄgÁt ¥ÀjPÀ®à£É : ²µÀÖ ¥Àj²µÀÖ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ, eÁ£À¥ÀzÀ PÀ£ÁðlPÀÀ, ¸ÀA¥ÀÄl : 8, ¸ÀAaPÉ : 1 ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, ºÀA¦ «±Àé«zÁå®AiÀÄ, 2010(ISSN-2250 1703)

44.  PÀ£ÁðlPÀ £À«Ã£À «±Àé «zÁå®AiÀÄUÀ¼À ªÀĸÀÆzÉ-2010, ºÉƸÀvÀÄ,K¦æ¯ï 2012

45.  MAzÀÄ §zÀÄQ£À ¨sÀAUÀzÀ PÀxÉ, ¸ÀªÀÄUÀæ PÀ£ÀßqÀ zÀ°vÀ ¸Á»vÀå, DvÀä ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ,
    ºÉÆ£ÀßPÉÆÃV¯É AiÉÆd£É PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

46.  avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À°è£À ©ÃeÉÆÃvÀàwÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ£À PÀ£ÀßqÀ-7, 2011, ¸ÀézÉò DAzÉÆî£À (PÀ£ÁðlPÀ), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(ISSN-2249-5754)

47.  ªÀÄqɸÁߣÀ AiÀiÁgÀ »vÀPÉÌ, CAvÀgÁ¼À, ²PÁj¥ÀÄgÀ, 2011

48.  PÁ½zÁ¸À:«±Àé¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÁPÀ«, ²ªÀªÉÆUÀÎ mÉʪÀiïì ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è 01.10.2012 jAzÀ 08.10.2012 gÀªÀgÉUÉ zsÁgÀªÁ» gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ

49. d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è zÀ°vÀ ¥ÀæeÉÕ , ¸ÀªÀÄUÀæ PÀ£ÀßqÀ zÀ°vÀ ¸Á»vÀå, eÁ£À¥ÀzÀ,
    ºÉÆ£ÀßPÉÆÃV¯É AiÉÆd£É PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀA¸ÉÜ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ

50. d£À¥ÀzÀgÀ zÉʪÀ PÀ®à£É, eÁÕ£ÀvÀÄAUÁ-2011-12, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£ÀPÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé),²ªÀªÉÆUÀÎ

51. ¸ÁªÀiÁfPÀ£ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt, ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA : DàAd£À¥Àà.©.JZï, ¸À馅 ¥À©èPÉõÀ£ïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 2012 (ISBN : 978-93-81244-21-0)

52. ¨sÁgÀvÀzÀ°è G£ÀßvÀ ²PÀët : EwÛÃa£À ºÉƸÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ:      DAd£À¥Àà.©JZï. ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå.J¸ï.JA 2012, ¥ÀÆtð¥ÀæPÁ±À£À, ²ªÀªÉÆUÀÎ (ISBN-13: 978-81-922207-1-0)

53. UÀr£ÁqÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ªÀiËTPÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, 4£Éà UÀr£ÁqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, 2014

18.    PÀÈwUÀ¼ÀÄ
1.  °TvÀ-C°TvÀ;2005;¸À馅 ¥ÀæPÁ±À£À;¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

2.  eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀAPÀxÀ£À; 2007;CPÀëAiÀÄ¥ÀæPÁ±À£À; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

3.  d£À¥ÀzÀ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¸ÀA¸ÀÌøw;2008;PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

4.  ªÁ°äÃQ eÉÆåÃw(¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É); 2003;ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ ¸À«Äw

5.  Q¯Áj(Q¯ÁjAiÀÄ DvÀäPÀvÉ ¤gÀÆ¥ÀuÉ)2008;¸Àȶ֥ÀæPÁ±À£À; ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

6.  PÀÄ.«.«.AiÀÄ zÀÆgÀ²PÀët ¥ÀjµÀwÛ£À ©.PÁA.vÀgÀUÀwUÀ½UÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ N¢£À ¸ÁªÀÄVæ gÀZÀ£É; 2005

7.  §qÀVPÀnÖzÀ ¨ÉqÀV£À ªÀiÁ½UÉ,(¸ÀA),2011,zÉù ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(ISBN-978-938-1410-13-2)

8. §ÄqÀPÀlÄÖ ¨ÉgÀUÀÄ,2011, C£ÀߥÀÆtð ¥À©è¶AUï ºË¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ(ISBN-978-93-81410-17-2)

9. PÀ£ÀßqÀ d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, 2012, ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ, PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ (ISBN-978-81-925193-7-1)

10. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd, ¸ÀA¥Á¢vÀ 2012,¥ÀÆtð¥ÀæPÁ±À£À,²ªÀªÉÆUÀÎ (ISBN-13: 978-81-922207-1-0)

11. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¸Á»vÀå ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÀA, 2013, ¸À馅 ¥À©èPÉõÀ£ïì, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

19.    ±ÉÊPÀëtÂPÀ dªÁ¨ÁÞj
1. PÀ£ÀßqÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸Àå, 2009 jAzÀ , ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

2. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀjÃPÁëªÀÄAqÀ½ ¸ÀzÀ¸Àå, 2010 jAzÀ, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

3. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½,eÁÕ£ÀvÀÄAUÀ-2010,2011,2012, ¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄ(¸Áé), ²ªÀªÉÆUÀÎ

20.    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À

        C.      JA.¦ü¯ï ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
- ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ.PÉ.n, LºÉÆ¼É ªÁ¸ÀÄÛ ²®à ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwð²®àUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À, zÁæ«qÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ,PÀÄ¥ÀàA,2010 AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ.
D.      ¦JZï.r ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
PÀæ.¸ÀA
C¨sÀåyð ºÉ¸ÀgÀÄ
«µÀAiÀÄ
£ÉÆÃzÀAt ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ
µÀgÁ
01
¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï. ©J¸ï
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ «©ü£Àß £É¯ÉUÀ¼ÀÄ      (£ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ PÁ®WÀlÖªÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)

¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
02
¸ÀÄgÉñÀ J£ï


¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
03
AiÉÆÃVñÀ ©.J¸ï
¥ÀzÀ« PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛUÀ¼À «ªÀıÁðvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À

¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
04
gÉêÀtÚ ©
PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀgÀUÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ     

¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
05
w¥ÉàøÁé«Ä f.J¸ï
±ÀAPÀgÀ ªÉÆPÁ² ¥ÀÄuÉÃPÀgÀgÀ ¸Á»vÀå

¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
06
PÀÈ¥Á®vÁ
VÃjñï PÁ£ÁðqÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ gÁdPÁgÀt

¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
07
¥ÀĵÀà.¦   
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁgÀvÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼É

¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ

21.    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
C. QgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ
PÀæ.¸ÀA
²Ã¶ðPÉ
CªÀ¢ü
zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀA¸ÉÜ
    ªÉÆvÀÛ
µÀgÁ
01
ªÀiÁå¸À¨ÉÃqÀgÀ £ÁåAiÀiÁqÀ½vÀ
2011-12
AiÀÄÄ.f.¹
1,05,000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ
02
avÀæzÀÄUÀð f¯ÉèAiÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®£Á ¸ÀA¸ÀÌøw
2012-13
PÀ.eÁ.«.«.
1,00,000
¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ

22.    ±ÉÊPÀëtÂPÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
1¥ÀƪÀð ±ÉÊPÀëtÂPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ - 2009,  24.10.2009 jAzÀ 02.11.2009,  ¥ÀzÀ«- ¥ÀƪÀð ²PÀët E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
2.    NjAiÀÄAmÉñÀ£ï PÉÆøïð(OP), 21.06.2011 jAzÀ 18.07.2011, AiÀÄÄf¹ CPÁqÉ«ÄPï ¸ÁÖ¥ï PÁ¯ÉÃdÄ,zsÁgÀªÁqÀ
3.    ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²©gÀ (RC) ,07.09.2012 jAzÀ 27.09.2012, AiÀÄÄf¹ CPÁqÉ«ÄPï ¸ÁÖ¥ï PÁ¯ÉÃdÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ
23.    «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt/ PÀªÀÄälUÀ¼À DAiÉÆÃd£É
PÀæ.¸ÀA
²Ã¶ðPÉ
 CªÀ¢ü
zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀA¸ÉÜ

   ¸ÀܼÀ
    ªÉÆvÀÛ
µÀgÁ
01
PÀĪÉA¥ÀÄ VÃvÀUÁAiÀÄ£À ¸ÀázsÉð ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ
17.02.2012
AiÀÄÄf¹/¹¦E¸À«PÁ²
¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À      PÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ
25,000
AiÀıÀ¹é
02
«eÁÕ£À CjªÀÅ «¸ÀÛgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
24.01.2013
PÀ£ÁðlPÀ ¨Á®«PÁ¸À CPÁqÉ«Ä
J¸ï.eÉ.J¸ï.Dgï ¥ËæqsÀ±Á¯É, AiÀÄ®ªÀnÖ
15,000
AiÀıÀ¹é
02
G£ÀßvÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ : ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
7.2.2014 jAzÀ 8.2.2014
AiÀÄÄ.f.¹
¸ÀºÁå¢æ «eÁÕ£À      PÁ¯ÉÃdÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ
80,000
AiÀıÀ¹é

24.    ««zsÀ ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¨sÁVvÀé
1.   DfêÀ ¸ÀzÀ¸Àå;2001 jAzÀ; zÀQët¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ ¸ÀAWÀ (FOSSILS);wgÀĪÀ£ÀAvÀ¥ÀÄgÀA
2.   DfêÀ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð;2001 jAzÀ;¨sÁgÀwÃAiÀÄ eÁ£À¥ÀzÀ ¸ÀªÉðÃPÀët PÉÃAzÀæ (CFSI); ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ
3.   ¸ÀzÀ¸Àå; 1998 jAzÀ 1999;PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAWÀ; PÀĪÉA¥ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ
4.   DfêÀ ¸ÀzÀ¸Àå; 2006 jAzÀ; PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ;¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
5.   PÁAiÀÄðzÀ²ð, FOSSILS, 2012-2014, PÀÄ¥ÀàA, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ
6.   ¸ÀºÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2013-


(qÁ.J¸ï.JA.ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå)