Friday 18 August 2023

ಪಶುಪಾಲನೆ : ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನಗಳು

 

-   qÁ. J¸ï.JA. ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå


 ¥À±ÀÄ¥Á®£É D¢ªÀiÁ£ÀªÀgÀÀ JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀzÀ ªÀÈwÛAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÀA¨sÀ¢AzÀ E°è£ÀªÀgÉUÀÆ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥À±ÀÄ¥Á®PÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥À±ÀÄ¥Á®£ÉAiÀÄ §zÀÄPÀ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ D C£ÀĨsÀªÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è «±ÉõÀªÁV zÀ£À-PÀÄj-ªÉÄÃPÉUÀ¼À ¥Á®£É, ¥ÉÆõÀuÉ CzÀPÉÌ CUÀvÀåªÁVzÀÝ CgÀtå eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß, ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀªÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAgÀQë¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁVzÉ. CAxÀ PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß F ¯ÉÃR£ÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À GzÉÝñÀªÁVzÉ.

¥Á®£É - ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À

zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà »AqÀ°è EgÀĪÀÅzÁzÀgÉ CªÀÅ MmÁÖV EgÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀĸÉå E®è. DzÀgÉ MAzÀÄ »ArUÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ »Ar£À zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¸ÁPÀĪÀÅzÁzÀgÉ DUÀ CªÀÅ PÀÆr ¨Á¼À®Ä PÀµÀÖPÀgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀÄÆ® »Ar£À°ègÀĪÀ MAzÀÄ PÀnªÀĸÁÛzÀ zÀ£ÀPÉÌ ºÀUÀÎzÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉPÉÌ ºÁQ ©qÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ºÀ¼ÉAiÀÄ zÀ£À ºÉƸÀ zÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß eÉÆvÉ PÉ®ªÀÅ PÁ® ¸ÀÄwÛ¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä UÀÄA¦UÉ ºÉÆA¢PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. F mÉPÉÌ ºÁPÀ®Ä ºÀUÀÎzÀ §zÀ°UÉ PÀ©ât¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ mÉPÉÌ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄjAzÀ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À°è EgÀĪÀAvÉ zÉêÀjUÉ ©lÖ zÀ£ÀUÀ¼À UÀÄA¦£À®Æè F ¸ÀªÀĸÉå EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÉêÀgÉvÀÄÛUÀ¼À Q¯ÁjAiÉƧâgÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. “ºÉƸÀzÁV zÉêÀgÉvÀÄÛUÀ¼ÀPÉ §AzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀÄzÀÄjPÉƼÁîPÉ ¨Á¼À¢£À ¨ÉÃPÀÄ. DªÁUÀ D JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ Nr ºÉÆÃV©qÁÛªÉ. CzÀPÉÌ £ÁªÀÅ K£ÁärÛ« CAzÉæ ºÀ¼É JvÀÄÛUÀ½UÀÆ, »AUÉ §AzÀ ºÉƸÀ JvÀÄÛUÀ½UÀÆ mÉPÉÌ ºÁQÛë. EzÀPÉÌ £ÀªÀÄävÁUÉ mÉPȨ́¼ÉUÀ¼ÀÄ EzÁݪÉ.” (Q¯Áj, ¥ÀÄl : 43)

PÀ¹ªÀiÁqÀĪÀ eÁÕ£À

zÀ£À,PÀÄj,ªÉÄÃPÉUÀ¼À UÀAqÀÄUÀ½UÉ ©Ãd PÀ¹ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ¥ÀzÀÞwAiÉÆAzÀÄ EA¢UÀÆ £ÀªÀÄä ¥À±ÀÄ¥Á®PÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À §zÀÄQ£À°è ZÁ°Û EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ. vÀªÀÄä ¥À±ÀÄUÀ¼À »Ar£À°è ©ÃdzÀ ºÉÆÃj, lUÀgÀÄ, ºÉÆÃvÀUÀ¼À°è MAzÉgÀqÀ£ÀÄß ©ÃdPÉÌAzÀÄ ©lÄÖ G½zÀ J®è ºÉÆÃj, lUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃvÀUÀ½UÉ ©Ãd PÀ¹ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ PÁgÀt ©Ãd vÉUÉAiÀÄzÉ EzÀÝgÉ Erà »Ar£À zÀ£À, PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà PÀ¹ ªÀiÁqÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ §gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÁVzÉ. F PÁgÀt¢AzÀ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà F ©Ãd vÉUÉAiÀÄĪÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ PÀ¹ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄUÀ¼À°è EAzÀÄ DzsÀĤPÀ ¯ÉÆúÀzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ZÀªÀÄðPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ¤AiÀiÁUÀzÉ M¼ÀUÀqÉAiÉÄà ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀvÀÛj¸À®àlÖ ©ÃdUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÀqÉAiÉÄà PÀgÀV ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ EAxÀ ¯ÉÆúÀzÀ ¸À®PÀgÀuÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀ PÁ®zÀ°è MAzÀÄ «²µÀÖªÁzÀ vÀAvÀæªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. D PÀæªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀgÉ JgÀqÀÄ ªÀÄgÀzÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©VzÀÄ H¢PÉÆAqÀ ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¨ÉtZÀÄ PÀ°è£À ZÀÆ¥ÁzÀ vÀÄ¢¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¹ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ºÉÆgÀvÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ZÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À®Ä EwÛÃZÉUÉ ¨ÉèÃqÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ©Ãd vÉUÀzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀPÁÌzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä PÉ®ªÀÅ ¸ÀgÀ¼À OµÀ¢üÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. D G¥ÀZÁgÀªÉÀAzÀgÉ ©Ãd PÀvÀÛj¹zÀ D eÁUÀPÉÌ ºÀgÀ¼ÉuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀj²tªÀ£ÀÄß ¨Égɹ ºÀZÀÄÑwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÉÃ£É D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è MAzÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® D ¥À±ÀÄUÀ½UÉ vÀtÂÚÃj£À §zÀ°UÉ ©¹¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ CªÀgÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVvÀÄÛ . PÀÆvÀƺÀ®zÀ ¸ÀAUÀwAiÉÄAzÀgÉ »ÃUÉ vÉUÉzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄßwÛzÀÝgÀAvÉ. F §UÉÎ JwÛ£À Q¯Áj ºÉýgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹- “ºÉÆÃjUÀ¼À£É߯Áè PÀ¹ ªÀiÁrÛë. £ÁªÉà PÀ¹ ªÀiÁqÁzÀÄ. PÀ¹ ªÀiÁqÁzÀÄ JAUÉ CAzÉæ PÁ®Ä GgÀÄ®Ä ºÁQ ºÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉqÀ« PÁ®Ä PÀnÖgÀÄvÉÛêÉ. ©Ãd vÉUÉwzÀÄÝ »AzÉ MAzÀÄ vÀgÀ, FUÀ MAzÀÄ vÀgÀ. »AzÉ JAUÉ CAzÉæ-PÉqÀ«zÀ JwÛ£À (ºÉÆÃj) ©ÃdUÀ½UÉ PɼÀUÉ ªÉÄÃ¯É ©¢j£À PÉÆîÄUÀ½AzÀ CzÀÄ«Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ©VAiÀiÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ZÀgÀäªÀ£ÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÉÆAiÀÄÄÝ ©qÁzÀÄ. DªÁUÀ ©ÃdUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §wðzÀÄÝ. D ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ©ÃdUÀ¼À £ÀÀgÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ZÀ£ÀߥÀà£ÉÆÃgÀÄ (ªÀiÁå¸À¨ÉÃqÀgÀ G¥À¨ÉÃqÀUÀÄ) ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁgÀÄ ªÀiÁrÛzÀÄæ. »AUÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÁgÀ£ÀÄß J®ègÀÆ w£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. E°èUÉ MAzÀÄ K¼ÉÆà JAmÉÆà ªÀµÀðUÀ½AzÉ »AUÉ ªÀiÁrÛzÀÄæ.”(Q¯Áj, ¥ÀÄl: 49) ªÉÆzÀ¯É ºÉýzÀAvÉ ©Ãd PÀ¹ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°è DzsÀĤPÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ §¼ÀPÉUÉ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ E®èªÁVªÉ. DzÀgÉ PÀ¹ªÀiÁqÀ®Ä ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀågÉ ¨ÉÃPÉA¢®è. vÁªÉà PÀvÀÛj §¼À¹ PÀ¹ªÀiÁqÀĪÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆArzÁÝgÉ.

PÀÄj PÀvÀÛj¸ÀĪÀ eÁÕ£À

PÀÄjUÀ¼À »AqÀ£ÀÄß ªÀµÀðPÉÆ̪ÉÄä ªÉÄÊ vÉƼÉzÀÄ PÀvÀÛj¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ«zÉ. F QæAiÉÄAiÀÄ »AzÉ JgÀqÀÄ ¸ÀàµÀÖ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÊ ¸ÀéZÀѪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁzÀgÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ CzÀjAzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ vÀÄ¥Ààl¢AzÀ PÀA§½ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ. F QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÀ®è JA§ÄzÀÄ E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw. PÀÄj vÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀn§zÀݪÁzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ DZÀgÀuÉUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. PÀÄjvÉƼÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÉùUÉAiÀÄ PÁ®zÀ ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ. PÀÄjvÉƼÉAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä PÀÄj PÀvÀÛj¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀÄj PÀvÀÛj¸ÀĪÀ PÉ®¸À PÀÄgÀħgÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ PÀÄjvÉƼÉAiÀÄĪÀ ¢£À «Ã¼ÀåzÀ J¯É, CrPÉ ªÀÄwÛvÀgÀ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÀÄjUÁgÀgÀ PÉÊUÉ vÀ®Ä¦¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÀÄjUÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAUÀªÀÄä£À ¥ÀÆeÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ vÀA©lÄÖ ªÀÄwÛvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ §½UÉ ºÉÆÃV UÀAUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆf¹ £ÀAvÀgÀ MAzÉÆAzÉ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀ°è E½¹ ªÉÄÊvÉƼÉzÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊvÉƼÉzÀ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£À PÀÄgÀħgÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀÄjzÉÆrØUÉ §AzÀÄ PÀÄjUÀ¼À vÀÄ¥ÀàlªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. «²µÀÖªÁzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀvÀÛjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ vÀÄ¥ÀàlªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ D PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä vÀÄ¥Àà ZÉ®ÄèvÁÛgÉ. PÀÄj zÉÆrØAiÉƼÀUÉ CªÀgÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ºÁ®Ä vÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ¨ÉgÀ¹ PÀÄjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄj zÉÆrØUÉ ZÉ®ÄèvÁÛgÉ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄjUÀ¼À ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®PÀgÀ zÀÈqsÀªÁzÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀPÉÌ J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆeÉUÉ M¼À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð.

zÉÆrØ ¤ªÀiÁðt eÁÕ£À  

ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è ¨sËwPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw Cwà ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÀÄ. ¨sËwPÀ DAiÀiÁªÀÄzÀ°è ªÀ¸ÀwUÉ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå §zÀÄQ£À «PÁ¸ÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀPÉÌ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÉ vÀ£Àß ¥À±ÀÄ ¸ÀA¥ÀwÛUÀÆ ªÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆArzÁÝ£É. vÀ£Àß fêÀ£À JµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉÇà vÀ£Àß ¥À±ÀÄ ¸ÀA¥ÀwÛ£À fêÀ£ÀªÀÇ CµÉÖà ªÀÄÄRå JA§ÄzÁV £ÀA©gÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà vÀ£Àß ªÀ¸ÀwUÉ JµÀÄÖ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝ£ÉÆà ¥À±ÀÄUÀ¼À ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðtPÀÆÌ CµÉÖà ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝ£É. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ ¥À±ÀĪÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀA¸ÀÌøw CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è vÀÄA¨Á ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ``zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ d£À ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÀȶPÀgÀÄ. PÀȶ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ½UÉ CªÀjUÉ d£À±ÀQÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ ¥Áæt ±ÀQÛ §¼ÀPÉUÀÆ CUÀvÀå J¤¹zÀÝjAzÀ ¥À±ÀÄ¥Á®£ÉUÀÆ ºÉZÀÄÑ ¥Áæ±À¸ÀÛ÷å ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ««zsÀ §UÉUÀ¼À°è eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀAiÉÆÃUÀ gÀÆrüAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À §UÉUÉ zÉʪÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄÆ £É¯É¹zÉ. F ªÀÄA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è. ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉ¸ÀjlÄÖ PÀgÉAiÀÄĪÀAvÉ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½AzÀ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ gÀÆrü. D ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À §tÚ UÀÄt ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÁV CªÀÅ ¥ÀÇeÁºÀðªÀÇ DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀÅUÀ¼À ¥Á®£É ¥ÉÇõÀuÉUÉ «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀé ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. eÁ£ÀĪÁgÀUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃUÀ §¼À¸ÀÄ«PÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV CªÀÅUÀ¼À ¥Á®£É ¥ÉÇõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ E°è£À «±ÉõÀ. ºÁ®Ä PÀgÉAiÀÄĪÀ DPÀ¼ÀÄ, JªÉÄäUÀ¼ÀÄ, UÉAiÉÄä ªÀiÁqÀĪÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, PÉÆÃtUÀ¼ÀÄ, G½zÀ zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, PÀÄj, PÉÆý, ºÀA¢, £Á¬Ä EvÁå¢- »ÃUÉ UÀÄA¥ÁV¹PÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÁPÀuÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. CAvÉAiÉÄà F MAzÉÆAzÀPÀÆÌ MAzÉÆAzÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðt ¥ÀæZÀ°vÀ.'' (CA§½PÉ »jAiÀÄtÚ, ªÀ¸Àw eÁ£À¥ÀzÀ, ¥ÀÄl-75)

F w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¥À±ÀÄ¥Á®£Á ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥À±ÀÄ ¸ÀAPÀÄ®PÉÌ ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀ ªÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¤ªÀiÁðt, §¼ÀPÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ CjªÀ£ÀÄß «±Éèö¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ avÀæzÀÄUÀð ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀºÀdªÁV Cwà GµÀÚvÉ EgÀĪÀ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀªÁVzÉ. F ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¤«Äð¸ÀĪÀ ¥À±ÀĪÀ¸ÀwAiÀÄ£ÀÄß F ªÀÄÄA¢£ÀAvÉ «ªÀj¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

PÀÄj ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðt eÁÕ£À

PÀÄjUÀ¼À ªÁ¸ÀPÉÌ ¤«Äð¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ §UÉUÀ½gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä Hj£À ºÉÆgÀUÉ CgÀtåzÀ CAaUÉ CxÀªÁ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ §AiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆrØ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄAlÄ. ¸ÀºÀdªÁV JvÀÛgÀzÀ ¢§âUÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ¤®èzÀ, «±Á®ªÁzÀ ¸ÀܼÀ CªÀPÁ±À EgÀĪÀ PÀqÉ F zÉÆrØUÀ¼À£ÀÄß  ¤«Äð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À ¸ÀASÉåUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¤UÀ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ««zsÀ jÃwAiÀÄ ªÀÄļÀÄî PÀ¼ÉîUÀ½AzÀ ¨É𠤫Äð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀæzÀÄUÀð ¨sÁUÀzÀ°è ºÉZÁÑV eÁ° PÀ¼Éî ºÉZÁÑV zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£Éßà zÉÆrØ ¨ÉðUÉ §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆgÀV£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨ÁgÉ PÀ¼Éî ¹PÀÌgÉ CzÀ£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀÄAlÄ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è §¼Áîj eÁ° PÀ¼Éî ºÉZÀÄÑ ¹UÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£Éßà ºÉZÁÑV §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F zÉÆrØUÀ¼À DPÁgÀ JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ZËPÁPÁgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÈvÁÛPÁgÀ. MAzÀÄ zÉÆrØAiÀÄ M¼ÀUÉ JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÀÄj ªÀÄjUÀ½UÁV zÉÆrØAiÀÄ M¼ÀUÉ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ eÁUÀªÀ£ÀÄß UÉÆvÀÄÛ¥Àr¹ CzÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ UÀÆqÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÁÛgÉ. D UÀÆqÉƼÀUÉ ªÀÄjUÀ½UÉ ©¹¯ÁUÀ¢gÀ¯ÉAzÀÄ MAzÀÄ ZÀ¥ÀàgÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹gÀÄvÁÛgÉ. F ZÀ¥ÀàgÀ ªÀÄjUÀ½UÉ £ÉgÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ, CzÀPÉÌ §¼À¹gÀĪÀ PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁ®°è vÀĽzÀÄPÉƼÀîzÉ w£Àß®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¸ÉÆ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®è£ÀÄß PÀlÖ®Ä §¼À¹PÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß½zÀ «±Á®ªÁzÀ eÁUÀ G½zÀ J¯Áè PÀÄjUÀ¼À ªÁ¸ÀPÉÌ §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

   PÀÄjzÉÆrØ ¤ªÀiÁðtPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖ ±Á¸ÀÛç«®èzÉà EzÀÝgÀÆ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀªÁzÀ PÉ®ªÀÅ eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄÄRåªÁV PÀÄjzÉÆrØ ¤«Äð¸ÀĪÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¥Àj²Ã°¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸ÀĪÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ zÉÆrØ ¤«Äð¸À®Ä GzÉÝò¹gÀĪÀ eÁUÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ QÃl ªÀÄvÀÄÛ ºÀļÀÄUÀ¼À ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀUÀ½ªÉAiÉÄà JA§ÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è £É®zÀ D¼ÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ºÀļÀÄUÀ½zÀÄÝ CªÀÅ £É®ªÀ£ÀÄß gÀAzÀæªÀiÁr ªÀÄtÚ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀÄwÛgÀÄvÀÛªÉ. EAxÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆrØ ¤«Äð¹zÀgÉ »AqÀÄ ºÉZÀÄѪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ ¥À±ÀÄ¥Á®PÀgÀ £ÀA©PÉAiÀiÁVzÉ.

PÀÄjzÉÆrØUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁV ¤«Äð¸ÀĪÁUÀ »ÃUÉ PÀ¼Éî ¨ÉðUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄêÀÅ ¤ÃjUÁV ªÀÄwÛvÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÁV ªÀ®¸É PÁAiÀÄðªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DUÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ®Ä vÁvÁÌ°PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F vÁvÁÌ°PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ©¢j£À vÀrPÉ ªÀÄvÀÄÛ §¯ÉUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «±ÉõÀªÁV ¥ÀqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄt ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®UÀ¼À°è ªÀÄAzÉ ªÀÄ®V¹zÁUÀ F jÃwAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

E£ÀÆß zÀ£ÀUÀ¼À zÉÆrØ PÀÆqÀ PÀ¼Éî ¨Éð ºÁQAiÉÄà ¤«Äð¸ÀĪÀgÀÄ. JvÀÄÛUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ PÁr£À UÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß §¼À¹ ªÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ªÀÄ£ÉUÀ¼À M¼ÀUÀqÉAiÉÄà JvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¤¢ðµÀÖ eÁUÀªÀ£ÀÄß «ÄøÀ°j¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀAqÀÄ §gÀĪÀ zÀȱÀåªÁVzÉ. F §UÉÎ CA§½PÉ »jAiÀÄtÚ DªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀuÉ UÀªÀÄ£ÁºÀð. “ºÀnÖ JAzÀ ªÉÄÃ¯É C°è PÉÆnÖUÉ EzÉÝà wÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉÆnÖUɬĮèzÀ ºÀnÖ ºÀnÖAiÉÄà C®è JA§ÄzÀÄ F ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥À±ÀÄ¥Á®PÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ºÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉ `§qÀUÀ ¨ÁV®Ä ºÀnÖAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ' JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. GvÀÛgÀ ¢QÌ£À°èzÀÝgÉ PÉÆnÖUÉ C©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA©PÉ. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, DqÀÄPÀÄjUÀ¼ÀÄ, ªÀÄA¢ J®ègÀÆ MAzÉà ¨ÁV°¤AzÀ ¥ÀæªÉñÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÀæªÀÄ«gÀĪÀÅzÀÄ vÉÆnÖºÀnÖAiÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀ. »ÃUÉ gÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɪÀÄA¢ MAzÉà §V°£À°è ¥ÀæªÉñÀ ºÉÆA¢zÀgÉ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ ¥À槮ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀnÖAiÀÄ `zÁégÀAzÀ' ©Ã¢AiÀÄ PÀqÉVzÀÄÝ Erà ºÀnÖUÉ CzÀÄ KPÀ ªÀiÁvÀæ zÁégÀªÁzÀÝjAzÀ PÀ¼ÀîPÁPÀgÀ ¨sÀAiÀĪÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÀnÖAiÉƼÀUÉ gÁ¸ÀÄ PÀlÄÖªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁ£É JzÁÝPÀët zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄR £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÉAzÀÆ CzÀjAzÀ ¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ±ÉæÃAiÀĸÁìUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÆ £ÀA§ÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ F zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀǪÀðPÉÌ ªÀÄÄRªÀiÁr PÀlÖ¨ÉÃPÉA§ ¤§ðAzsÀ«zÉ. zÉʪÀPÉÌ ¨É£ÀÆß ªÀiÁr ¤®è¨ÁgÀzÉA§ £ÀA©PÉAiÉÄà CzÀPÉÌ PÁgÀt. vÉÆnÖºÀnÖAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ°è¤AzÀ ªÀiÁr¹zÀ PÀ®Äè¨Á¤ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå. PÉ®ªÉqÉ ªÀÄtÂÚ¤AzÀ ªÀiÁrzÀ UÀÄqÁtzÀ jÃwAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ¨Á¤AiÀÄ£ÀÄß EnÖgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀÄtÂÚ£À ¨Á¤AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £É®zÀ°è ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è PÀ®UÀZÀÄÑ vÀÄA©¹gÀÄvÁÛgÉ. vÁªÀÅ wAzÀÄ G½zÀzÉÝ®èªÀ£ÀÆß CzÀPÉÌ ºÁPÀĪÀÅzÀÄAlÄ. C¼ÀvÉ«ÄÃj w£ÀÆߪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ bÉÃr¸ÀĪÀ PÀ®UÀaÑ£À ¨Á¤ EzÀÝ ºÁUÉ' JA§ UÁzÉ CzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆnÖºÀnÖAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è UÀAd®zÀ UÀÄArAiÀÄÆ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À UÀAd® J®è PÀqɬÄAzÀ®Æ §AzÀÄ C°è ±ÉÃRgÀUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C°è zÉÆqÀØ ªÀÄqÀPÉAiÉÆAzÀ£ÀÄß ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ZÀjUÉAiÀĵÀÄÖ UÀAd® ±ÉÃRgÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. UÀAd®UÀÄAr vÀÄA©zÁUÀ CzÀ£ÀÄß ZËjUÉAiÀÄ°è vÀÄA© w¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÉ®ÄèvÁÛgÉ. ºÀnÖUÉ vÀĸÀÄ zÀÆgÀzÀ°è PÀ¸ÀzÀ w¥ÉàUÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¹gÀÄvÁÛgÉ. D w¥Éà ºÉÆ®UÀzÉÝUÀ½UÉ ºÀwÛgÀªÁUÀĪÀ MAzÀÄ JqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå. PÉ®ªÉqÉ ºÀÄ°è£À »wÛ°£À°è w¥Éà EgÀĪÀÅzÀÄAlÄ. J®è «zsÀªÁzÀ PÀ¸À-PÀrØUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è UÀÄqÉØ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ gÀÆrü. D w¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DUÁUÀ UÀAd® ¸ÀÄjAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ w¥Éà ZÉ£ÁßV PÉƼÉvÀÄ UÉƧâgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. (CA§½PÉ »jAiÀÄtÚ, ªÀ¸Àw eÁ£À¥ÀzÀ, ¥ÀÄl-78)

******************** 

No comments:

Post a Comment